<< G W は 新 緑 の 福 島 へ  >>2日目


お 天 気 よ か っ た の で 、 ツ ー リ ン グ び よ り ~

さ わ や か な 朝 食 を い た だ き ま し た ♪
朝 か ら テ ン シ ョ ン 高 め ( 笑 )

食 後 、 何 故 か 裸

こ の シ マ シ マ の 二 人 は ・ ・ ・ ?

お 客 さ ん が 連 れ て き て い た ワ ン ち ゃ ん と 遊 び ま し た


そ ろ そ ろ 出 発 準 備

ミ ニ ミ ニ ト リ オ ♪
毎 度 あ り が と う 風 来 坊 ♪

ヒ デ & テ ツ は オ ー プ ン カ ー に 乗 り 込 み


た く ま し い ミ キ ち ゃ ん は 本 日 も 運 転 !

助 手 席 は サ ラ ち ゃ ん ♪
途 中 、 磐 梯 山 と パ チ リ ♪
稲 増 さ ん 、 余 裕 で す ♪
ア イ ス 牧 場 へ や っ て ま い り ま し た !


ア イ ス 牧 場 名 物 ( べ こ 乳 ソ フ ト ) を 満 喫 !

な な な っ 、 な ん と !

山 形 組 の タ ク ミ フ ァ ミ リ ー が 待 ち 構 え て い ま し た !

マ ジ や ら れ ま し た わ ぁ・ ・ ・ ・ ・ 笑
ハ イ タ ッ チ で の 挨 拶 (^0^)

タ ク ミ フ ァ ミ リ ー と 記 念 撮 影 を し て

こ こ で お 別 れ

我 々 は 、 い ざ 新 潟 へ ・ ・ ・ ・

今 度 は サ ラ ち ゃ ん が ヒ デ キ チ の 助 手 席 に !

ヒ デ キ チ の ニ ヤ ニ ヤ 顔 が 気 に な る ・ ・ ・ 怪 し い ・ ・ ・ 誘 拐 犯 か ぁ ! ?


次 の 目 的 地 、 寺 泊 の 魚 市 場 へ 到 着 !

稲 増 さ ん 、 運 転 お 疲 れ 様 で す !

乗 り 心 地 、 ど う で す か ?
沢 山 の 海 鮮 屋 さ ん が 並 ん で い ま し た


買 い 食 い コ ー ナ ー で ・ ・ ・

美 味 し か っ た ぁ 〜 ♪

本 日 の 宿 、 新 潟 は 柿 崎 に あ る

マ リ ン ホ テ ル ・ ハ マ ナ ス さ ん
全 室 オ ー シ ャ ン ビ ュ ー で

絶 景 の 日 本 海 に 沈 む 夕 日 を 見 る 事 が で き ま す
は い 、 今 夜 の 夕 食 で す

沢 山 の 夕 食 が 並 び ま し た ♪

楽 し い 夕 食 の 時 間 を 過 ご し ま し た ♪

男 部 屋 に 集 合 し 翌 日 の ミ ー テ ィ ン グ


サ ラ ち ゃ ん の

足 ふ み
マ ッ サ ー ジで は 、 お
や す み な さ 〜 い ♪


3日目へ→