<< G W は 新 緑 の 福 島 へ  >>3 日目


お 天 気 悪 く な り そ う 〜和 の 朝 ご は ん で す


テ ツ V S サ ラ の 死 闘 の 結 果

は い 、 サ ラ ち ゃ ん 、 鼻 血 ぶぅ〜

妙 高 の 蕎 麦 名 店 「地 粉 き た ざ わ」 さ ん へ や っ て き ま し た ♪

蕎 麦 、 煮 込 み 、 美 味 し か っ た で す
ハ イ チ ー ズ ♪

雨 ザ ー ザ ー な の で 、 こ れ に て 解 散 に ・ ・ ・

み な さ ん お 疲 れ 様 で し た ♪

是 非 、 ま た い き ま し ょ う ね ぇ 〜 ♪